B

Bridge at Kaitoke Regional Park

Bridge at Kaitoke Regional Park